Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Lombard3miasto.pl

Niniejsza polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu
Lombard3miasto.pl. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki
Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Lombard3miasto.pl, Kupujący
powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka prywatności określa zasady
przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu
Loombard.pl.
Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane
dalej: RODO).

ADMINISTRATOR, INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest administratorem jest.  WOJKAL W.
KAŁUŻNY SP.J ul. Anny Jagiellonki 17/14 80-034 Gdańsk, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w DLA WROCŁAWIA-
FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS  0000535299, REGON 360343385, NIP
8992760390
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inspektor@lombard3miasto.pl

GROMADZONE DANE

Gromadzone przez Administratora dane obejmują: imię i nazwisko, nazwa – w
przypadku firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, login i hasło.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w
celu zawarcia przez Państwa, umowy o świadczenie usług oferowanych przez
WOJKAL W. KAŁUŻNY SP.J., wykonania zawartej przez Państwa z WOJKAL W.
KAŁUŻNY SP.J. umowy o świadczenie usług oferowanych przez WOJKAL W. KAŁUŻNY
SP.J., a także wykonania ciążących na WOJKAL W. KAŁUŻNY SP.J.  obowiązków
prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz
dochodzenia roszczeń, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń
finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat, a gromadzone w
związku z realizowanymi transakcjami. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone
w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w
obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa,
posiadacie Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez
Państwa zgody.
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Państwa z L WOJKAL W.
KAŁUŻNY SP.J.  umowy o świadczenie usług oferowanych przez WOJKAL W.
KAŁUŻNY SP.J., a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez WOJKAL W.
KAŁUŻNY SP.J. działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do
wypełnienia przez WOJKAL W. KAŁUŻNY SP.J.  ciążącego na WOJKAL W. KAŁUŻNY
SP.J.  obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na
podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową realizacji zamówienia.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.
Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych,
przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub
zniszczeniem.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych
pracowników Administratora.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

WNIOSEK O USUNIĘCIE PRZENIESIENIE POPRAWIENIE OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Koszyk

Your Cart is Empty

Powrót do sklepu