Regulamin Witryny

REGULAMIN
REGULAMIN SERWISU SPRZEDAŻOWEGO LOMBARD3MIASTO.PL


§ 1


Używane definicje
Użyte w regulaminie definicje, wyróżnione w tekście kursywą, mają następujące
znaczenie: 
a) Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w ramach
LOMBARD3MIASTO.PL, Dane Sprzedawcy określone są każdorazowo na stronie
oferowanego przez siebie przedmiotu,
b) Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną lub ograniczoną zdolność do czynności
prawnych w zakresie umożliwiającym zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz
posiadająca zdolność prawną,
c) Konsument – to klient będący wyłącznie osobą fizyczną dokonującą
ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością
gospodarczą lub zawodową,
d) przedmiot/y – rzeczy ruchome lub nieruchomości oferowane przez Sprzedawcę do
sprzedaży za pośrednictwem serwisu sprzedażowego,
e) Przedsiębiorca – Klient niebędący Konsumentem,
f) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Przedmiotów, zawarta
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na skutek złożenia przez Klienta zamówienia,
g) zamówienie – to oświadczenie woli Klienta, iż zamierza on zawrzeć ze Sprzedawcą
umowę sprzedaży określonych Przedmiotów,
h) serwis sprzedażowy – serwis www.lombard3miasto.pl, którego właścicielem i
administratorem jest.  WOJKAL W.KAŁUŻNY SP.J ul. Anny Jagiellonki 17/14 80-034
Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS  0000535299, REGON
360343385, NIP 8992760390
 
§ 2


1. W regulaminie określone zostały zasady funkcjonowania serwisu
sprzedażowego poprzez sprzedaż przedmiotów, w tym zasady składania
przez Klienta zamówień, zasady zawierania umów sprzedaży, zasady uiszczania
przez Klientów ceny za przedmioty i zasady zwrotu ceny Klientowi, procedury
zgłaszania przez Klienta reklamacji i rozpatrywania ich przez sprzedawcę jak również
zasady odstępowania od umów zawieranych przez Konsumenta, zarządzanie
danymi Klienta i inne.

2. Korzystanie z serwisu sprzedażowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych
wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i
Cookies lub,
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy,
JavaScript i cookies,
c) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności poprzez:
a) adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. adres podany w opisie
oferowanego przedmiotu,
b) punkt lombardowy Sprzedawcy, w którym znajduje się oferowany przedmiot, a
którego dane adresowe podane są w opisie oferowanego przedmiotu.


§ 3


Ceny
1. Wszelkie ceny, wyświetlane w serwisie sprzedażowym są podawane w złotych
polskich (zł), zawierają odpowiedni podatek VAT (są cenami brutto) oraz nie zawierają
kosztów dostawy do Klienta. Koszt ten standardowo wynosi 19 zł, jednakże ze względu
na właściwości przedmiotu może być inny, na co Klient składając zamówienie musi
wyrazić zgodę poprzez akceptację zamówienia.
2. Klient może złożyć, jeśli taka opcja jest dostępna, ofertę cenową w innej kwocie niż
cena oferowana przez Sprzedawcę. Jeśli taka oferta zostanie zaakceptowana, skutkuje
to zawarciem umowy sprzedaży według ceny oferowanej przez Klienta.
3. Jeżeli Klient zdecydował się odebrać przedmiot w punkcie
lombardowym Sprzedawcy podanym w opisie przedmiotu, nie ponosi żadnych
kosztów prócz ceny.
4. Ceny proponowane do sprzedaży oferowanych przedmiotów są cenami zbliżonymi
do cen rynkowych. W przypadku ewidentnej pomyłki w cenie sprzedawanego
przedmiotu zawarta umowa sprzedaży pomiędzy sprzedającym a kupującym może
być uznana za nieważną.
 
§ 4


Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy sprzedaży są przedmioty oferowane przez Sprzedawców w
ramach znajdującej się w serwisie sprzedażowym strony przedmiotu.

2. Wszelkie cechy przedmiotu podane w opisie oraz załączone zdjęcia stanowią cechy
przedmiotu świadczenia i nie mogą być poczytywane za wadę fizyczną rzeczy w
rozumieniu § 12 ust. 2.
3. Wszelkie oferowane przedmioty są rzeczami używanymi, chyba że w opisie
wyraźnie zastrzeżono, że jest inaczej. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, na
podstawie art. 568 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
rękojmi zostaje ograniczona w przypadku rzeczy używanych do roku od wydania
rzeczy Konsumentowi.


§ 5


Rejestracja konta
1. Rejestracja konta jest zawsze dobrowolna, jednakże Klienci, którzy nie zdecydują się
na jego zarejestrowanie będą mogli wyłącznie przeglądać zawartość serwisu
sprzedażowego
2. Dla założenia konta niezbędne jest wypełnienie dostępnego na stronie
formularza, poprzez podanie następujących danych:
a) imienia i nazwiska,
b) numeru telefonu,
c) adresu zamieszkania/siedziby (ulicy, numeru posesji, kodu pocztowego,
miejscowości),
d) loginu i hasła;
oraz w przypadku Przedsiębiorców:
e) nazwy firmy oraz NIP.
3. Do rejestracji wymagane jest także zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz
złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych,
poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji.
4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza konta i kliknięciu przycisku „Załóż konto”
lub innego, o tym samym znaczeniu, Klient uzyskuje status zarejestrowanego
użytkownika, a Sprzedawca przesyła Klientowi dokonującemu rejestracji na podany
przez niego adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji i treść regulaminu.
5. Po zarejestrowaniu konta, klient może każdorazowo zmienić dane, o których mowa
w ust. 2, poprzez kliknięcie przycisku „Zmiana danych osobowych” dostępnego po
zalogowaniu i kliknięciu przycisku „Twoje konto”.


§ 6


Procedura składania zamówienia przez klienta

1. Klient może złożyć zamówienie wyłącznie na przedmiot, który jest dostępny w
zasobach Sprzedawcy, w chwili składania zamówienia przez Klienta, zgodnie z
informacją na stronie danego przedmiotu.
2. Informacje o dostępności danego przedmiotu są aktualizowane od dwóch do trzech
razy dziennie. Klient, celem upewnienia się, iż dany przedmiot jest dostępny w
zasobach Sprzedawcy, może skierować do Sprzedawcy zapytanie, w sposób wskazany
w § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu.
3. Klient, celem złożenia zamówienia na wybrany przez siebie przedmiot, musi poprzez
zaznaczenie odpowiedniej opcji złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią
niniejszego regulaminu i wyrazić zgodę na związanie jego treścią oraz wyrazić zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz złożyć oświadczenie o prawdziwości
tych danych, a także wybrać sposób dostawy, wybrać sposób płatności, a następnie
kliknąć przycisk “Kupuję” tożsamy z określeniem “Zamów z obowiązkiem zapłaty”.
4. W celu otrzymania faktury VAT Klient powinien wybrać odpowiednią opcję na
etapie składania zamówienia i podać wszelkie niezbędne do wystawienia faktury
dane.
5. Procedura składania zamówienia kończy się kliknięciem przycisku “Realizuj
zamówienie” a następnie “Płacę” tożsamymi z określeniem „Zamów z obowiązkiem
zapłaty”, co równoznaczne jest z zawarciem
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem warunkowej umowy sprzedaży, wybranego
przez Klienta przedmiotu. Do czasu wpływu ustalonej ceny Sprzedawca ma prawo
dowolnego dysponowania przedmiotem co oznacza, że może ten przedmiot sprzedać
innemu Kupującemu, który ureguluje cenę sprzedaży.


§ 7


Formularz zamówienia
1. Wypełnienie formularza zamówienia Klient rozpoczyna od wyboru, czy zamówienie
ma być dokonane jako przedsiębiorca czy jako osoba fizyczna, poprzez zaznaczenie
odpowiedniej opcji.
2. W przypadku wybrania opcji zakupu jako osoba fizyczna należy podać następujące
dane, zaznaczone gwiazdką:
a) login (adres-email),
b) imię i nazwisko,
c) numer telefonu,
d) adres (tj. ulicę, numer, kod pocztowy, miejscowość).
2. W przypadku wybrania opcji zakupu jako przedsiębiorca oprócz danych
wskazanych w ust. 1. należy podać także nazwę firmy oraz NIP.


§ 8


Procedura realizacji umowy sprzedaży przez sprzedawcę

1. W przypadku wyboru opcji dostawy i kliknięciu przez Klienta przycisku „Zamów z
obowiązkiem zapłaty” Sprzedawca przesyła na adres e-mail Klienta prośbę o
potwierdzenie danych adresowych umowa sprzedaży jest wykonana
przez Sprzedawcę z chwilą wydania przesyłki przewoźnikowi
lub Przedmiotów konsumentowi lub upoważnionej przez niego osobie. W
przypadku Przedsiębiorcy umowa sprzedaży wykonana zostaje przez Sprzedawcę z
chwilą wydania przesyłki przewoźnikowi lub upoważnionej przez niego osobie.
2. Nadanie przesyłki następuje w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty
sumy obejmującej cenę oraz koszty przesyłki na podane w ofercie konto bankowe.
3. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących
się w niej przedmiotów przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania
przez Sprzedawcę przewoźnikowi. 4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej przedmiotów przechodzi
na Przedsiębiorcę z chwilą jej wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi.
5. W wyjątkowych wypadkach, powodujących wydłużenie realizacji umowy
sprzedaży, Sprzedawca zastrzega sobie, zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, możliwość wykonania umowy sprzedaży w terminie 30 dni od
kliknięcia przez klienta przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”. W razie
opóźnienia sprzedawcy w wykonaniu umowy sprzedaży i w tym terminie klient może
wyznaczyć dodatkowy termin do wydania przedmiotu, a po jego bezskutecznym
upływie może od umowy odstąpić.


§ 9


Sposób dostawy
1. Sprzedawca realizuje dostawy zamówionych przedmiotów na adres znajdujący się
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie za pomocą przewoźnika (firmy
kurierskiej).

2. Uprzejmie informujemy, iż przed odebraniem przesyłki Klient ma obowiązek
dokładnie sprawdzić jej stan, w tym otworzyć ją jeszcze w obecności przewoźnika
zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst pierwotny: Dz. U.
1984 r. Nr 53 poz. 272), a w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek
naruszenia przesyłki lub przedmiotów w niej zapakowanych może niezwłocznie
poinformować o tym fakcie przewoźnika i zażądać od niego sporządzenia na miejscu
odpowiedniego protokołu szkodowego w formie pisemnej, dokumentującego
naruszenia i podpisanego przez przewoźnika. Klient ma prawo do bezpłatnego
egzemplarza protokołu. Sprawdzenie przesyłki może podlegać dodatkowej opłacie
według cennika przewoźnika. Niewykonanie przez Konsumenta powyższego
uprawnienia może wpłynąć na procedurę reklamacyjną.


§ 10


Odbiór w punkcie lombardowym
1. Klient może również wybrać bezpłatną opcję odbioru przedmiotu we wskazanym w
ofercie punkcie lombardowym dokonującym sprzedaży określonego przedmiotu.

2. W przypadku wyboru opcji odbioru w punkcie, Klient ma możliwość zapłaty
ceny przedmiotu przy odbiorze/ uiszcza cenę przy odbiorze, z pominięciem przelewu
bankowego.
3. Klient zobowiązuje się odebrać przedmiot w terminie 3 dni, w godzinach otwarcia
danego punktu z zastrzeżeniem treści §6 punkt 5.


§11


Sposób płatności
1. Sposób płatności uzależniony jest od tego którą opcję dostawy klient wybrał, i tak:
a) w przypadku wyboru odbioru przedmiotu we wskazanym w opisie punkcie
lombardowym Klient może dokonać płatności/ płaci gotówką przy odbiorze lub
wcześniejszą wpłatą środków na rachunek bankowy sprzedawcy.
b) w przypadku wyboru dostawy za pomocą przewoźnika klient może dokonać
płatności:

 • przelewem tradycyjnym,


2. Sprzedawca przyjmuje płatności wyłącznie w złotych polskich (PLN), chyba że
indywidualna umowa z klientem przewiduje co innego.  

3. Za datę płatności przyjmuje się wpływ środków na rachunek bankowy sprzedawcy
(nie dotyczy to rachunku PayU, Przelewy24).


§ 12


Rękojmia – Konsumenci
1. Konsument może na zakupiony Przedmiot złożyć reklamację z tytułu rękojmi,
według zasad wskazanych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym
w ustawie Kodeks cywilny. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność unormowaną w
szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563.
2. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta, jeżeli przedmiot kupiony
przez Konsumenta ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), o której kupujący nie
został poinformowany przy realizacji zamówienia.
3. Rzecz sprzedana nie ma wady fizycznej między innymi w razie nieprawidłowego jej
zamontowania i uruchomienia przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji
otrzymanej od Sprzedawcy, o ile instrukcja taka została dołączona do
rzeczy. Sprzedawca nie oferuje usługi montażu i uruchomienia Przedmiotów.
4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w
chwili wydania przesyłki Konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy
sprzedanej w chwili wydania, a o których kupujący nie został poinformowany przy
realizacji zamówienia.

5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi, z zastrzeżeniem § 4
pkt 3.
Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o ile gwarancja taka została
udzielona.

6. W celu wszczęcia procedury reklamacyjnej Konsument powinien w oparciu o
przygotowane do tego celu formularze:

 • podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz identyfikację przedmiotu i daty
  jego sprzedaży, a także datę wejścia w posiadanie danej rzeczy,
 • powiadomić o tym Sprzedawcę, tylko i wyłącznie na adres punktu dokonującego
  sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie, oraz opisać stwierdzoną
  wadę oraz wskazać z którego z przysługujących mu uprawnień chce on skorzystać.
 • umożliwić sprzedawcy zbadanie rzeczy według przepisów powszechnie
  obowiązującego prawa,
 • dostarczyć reklamowany przedmiot na swój koszt na adres Sprzedawcy,

7. Sprzedawca rozpatruje tak złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia
reklamowanej rzeczy Sprzedawcy i powiadamia Konsumenta o wyniku jej
rozpatrzenia i dalszym trybie postępowania zgodnie z przepisami obowiązującego
prawa, w szczególności z kodeksem cywilnym. Konsument może, skorzystać z
formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem www.lombard3miasto.pl


§ 13


Rękojmia – Przedsiębiorcy
Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność
wobec Przedsiębiorców z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia)


§ 14


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży
1. Konsument zawierający ze Sprzedawcą umowę sprzedaży przedmiotów za
pośrednictwem serwisu sprzedażowego ma prawo odstąpić od takiej umowy w
terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
2. Konsument ponosi jednak odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości przedmiotów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania przedmiotów.
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia od
objęcia przedmiotu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę
trzecią inną niż przewoźnik lub skutecznego dostarczenia przedmiotu pod adres
wskazany przez Konsumenta.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi
poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą
elektroniczną na adres Sprzedawcy). Dla zachowania terminu do odstąpienia od
umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania
przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
wskazanego w ust. 1.
5. Konsument skorzysta z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego
załącznik do regulaminu i dostępnego dodatkowo w formie elektronicznej pod
adresem https://www.lombard3miasto.pl/regulamin/
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przedmiotów
Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym
koszty dostawy przedmiotu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w serwisie sprzedażowym),
niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w
którym sprzedawca został poinformowany o decyzji konsumenta o wykonaniu prawa
odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich
samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym
przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14
dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie przedmiotu przed jego upływem. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem
płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z
powrotem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu, takie jak
koszt dostawy przedmiotu do Sprzedawcy na adres Sprzedawcy – adres, z którego
dokonano sprzedaży.
8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej poprzez serwis sprzedażowy umowę
uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od
umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę złożoną na podstawie § 3 ust. 2, oferta
przestaje wiązać.
9. Prawo o którym mowa powyżej nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach
wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) w
szczególności w razie zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu,
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


§ 15


Gwarancja jakości
1. Sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na jakiekolwiek sprzedawane przez
siebie przedmioty. Przedmioty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być jednak
objęte gwarancją jakości udzieloną przez inny podmiot (gwaranta), w szczególności
producenta przedmiotu; informacja o tym jest każdorazowo zawarta w
opisie przedmiotu.


§16


Dane
1. Administratorem danych osobowych Klientów, zgodnie Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych RODO) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1),
jest Sprzedawca, który powierza administrowanie danymi właścicielowi serwisu
sprzedażowego –.WOJKAL W.Kałużny Sp.j.
2. Zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych i związanie regulaminem jest
dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana. Brak zgody klienta na
przetwarzanie danych osobowych, szczególnie tych o których mowa w  § 5 ust. 2,
zgodnie z zasadami regulaminu oznacza niemożliwości korzystania z niektórych
usług Sprzedawcy, w tym składania zamówień.
3. Klient może żądać od Administratora, dostępu do swoich danych, ich zmiany,
usunięcia oraz zaniechania dalszego przetwarzania, z zastrzeżeniem postanowień ust.
2.
4. Zbierane dane, o których mowa w regulaminie (w szczególności w § 5 ust. 2) są
wykorzystywane w celu:

 • zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług
  elektronicznych przez Sprzedawcę oraz umów sprzedaży,
 • rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu należności w przypadkach wskazanych
  w regulaminie,
 • udoskonalania usług Sprzedawcy,

5. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Klienta podmiotom, które
współpracują z nim przy wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Klienta
towarów, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również dostarczenia
towarów.

6. Administrator udziela informacji o danych organom państwa na potrzeby
prowadzonych przez nie postępowań, zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.


§17


Bezpieczeństwo danych klientów
1. Sprzedawca korzysta z danych i zapewnia im bezpieczeństwo zgodnie z Ogólnym
Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) i innymi
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zapewnia
bezpieczeństwo danych osobowych Klientów poprzez stosowanie odpowiednich
środków organizacyjnych jak i technicznych, których celem jest uniemożliwienie
bezprawnego pozyskania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych Klientów
przez podmioty trzecie do tego nieuprawnione. Sprzedawca podejmuje również
działania mające na celu zapobieżenie przypadkowej utracie, zniszczeniu lub
uszkodzeniu danych Klientów.
2. Sprzedawca nie przechowuje danych Klientów dłużej niż jest to konieczne, ze
względu na cele wskazane wyraźnie w regulaminie i powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.


§ 18


Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów
ze sprzedawcą, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W
szczególności konsument może:
a) zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do powiatowego
(miejskiego) rzecznika konsumentów – szczegółowe zasady świadczenia pomocy
przez te podmioty są dostępne w siedzibach tych podmiotów i na ich stronach
internetowych,
b) zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do organizacji społecznej,
do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. do:
– Federacji Konsumentów, która udziela porad pod bezpłatnym numerem infolinii
konsumenckiej 800 007 707,
– Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, które udziela porad pod adresem
email porady@dlakonsumentow.pl.
c) zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu
konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
d) zwrócić się z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o
wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
między Konsumentem a Sprzedawcą.

2. Szczegółowe porady Konsument może również znaleźć na stronie internetowej
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działającego pod adresem
www.uokik.gov.pl.


§ 19


Postanowienia końcowe
1. Link do niniejszego regulaminu wyświetlany będzie w serwisie
sprzedażowym. 2. Celem zadawania pytań związanych z funkcjonowaniem serwisu
sprzedażowego oraz oferowanymi przedmiotami, Klient może użyć sposobów
wskazanych w § 2 ust. 4 regulaminu. Na żądanie Klienta Sprzedawca jest obowiązany
wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy sprzedaży.
3. Wszelkie spory między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą rozpatrywać będą sądy
właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy, a właściwe jest prawo polskie.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

Koszyk

Your Cart is Empty

Powrót do sklepu